[python] 함수 포인터

소스코드

class TEST:
  v = None
  def __init__(self):
       #self.v = 1
       pass
#a 는 class TEST 이다
a = TEST

#b 는 TEST class의 객체이다
b = TEST()

#b는 a class의 객체임과 동시에 TEST class 이다. 
c = a()

print "a1=", a.v
print "b1=", b.v
print "c1=", c.v

#a.v = 10 때문에~ 앞으로 생성되는 모든 TEST class의 객체의 v값은 10이 되어버린다.
a.v = 10
b.v = 20
c.v = 30

print "a2=", a.v
print "b2=", b.v
print "c2=", c.v

#혹은  c= TEST() 여도 동일함.
c = a()
print "a3=", a.v
print "b3=", b.v
print "c3=", c.v

실행 결과

a1= None
b1= None
c1= None
a2= 10
b2= 20
c2= 30
a3= 10
b3= 20
c3= 10
2006/06/21 17:39 2006/06/21 17:39
태그 : ,
글 걸기 주소 : 이 글에는 트랙백을 보낼 수 없습니다